MENU

MENU

Serveis jurídics

Abastem totes les disciplines de dret per poder assistir-vos jurídicament en tots els àmbits

Serveis jurídics

Abarcamos todas las disciplinas de derecho para poder asistiros jurídicamente en todos los ámbitos

Les nostres àrees de treball són…

areas de trabajo
Gestió societària general
  • Constitució, dissolució i liquidació de l’entitat
  • Transformació, fusió, escissió i absorció
  • Operacions de capital societari
Acciones específiques de defensa de l’interès accionarial individual i dels òrgans administratius i del govern de la societat.
  • Juntes generals; convocatòries i adopció d’acords
  • Impugnació d’acords socials
  • Remoció i substitució d’òrgans socials
  • Responsabilitat d’administradors
  • Suspensió de pagaments i concurs de creditors
  • Negociacions de convenis de quitació i espera
Transaccions immobiliàries
Compravenda, reserva de domini, opció de compra, permuta, constitució de drets reals (usdefruit)
Constitució i negociació d’hipoteques
Arrendament de finques urbanes, procediments judicials, arrendataris, judici de desnonament, confecció i registre de contractes i increments de renda.
Iniciació i seguiment de procediments penals per delictes o faltes davant de jutjats d’instrucció, Audiència Provincial, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.
Implicacions econòmiques del procés penal, processos en matèria de circulació i seguretat viària, actuacions en matèria de responsabilitat civil derivada d’un delicte o d’una falta.
Representació i intervenció en matèria d’expropiació forçosa.
Faltes i sancions administratives i governatives.
Reclamació d’indemnitzacions per responsabilitat de l’Administració.
Tramitació de permisos de treball i de residència. Recursos administratius i reclamacions judicials. Procediment de nacionalització d’estrangers.
Juridicitat general de les relacions de treball.
Representación y defensa jurídica ante los organismos de administración laboral: Inspección de Trabajo y Seguridad e Higiene.
Actuaciones judiciales ante el Juzgado Social, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo.
Negociación y tramitación de expedientes de regulación de ocupación ante la autoridad laboral.
Iniciació i seguiment de procediments en matèria de Seguretat Social i desocupació.
Dret de família.
Dret de successions.
Responsabilitat Civil i reclamació de danys.
ca